CẨM NANG BỒI THƯỜNG TÀI SẢN KỸ THUẬT

I. Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường:

1. Hợp đồng bảo hiểm (hợp đồng, giấy chứng nhận, giấy yêu cầu giám định, đánh giá rủi ro trước khi cấp đơn)

2. Thông báo tổn thất; (NĐBH cung cấp);

3. Biên bản sự cố ngay khi xảy ra tổn thất(NĐBH tự khai);

4. Xác nhận đóng phí; (Đơn vị gốc cung cấp);

5. Biên bản giám định hiện trường, ảnh chụp (MIC hoặc đơn vị giám định lập)

6. Báo cáo sơ bộ tổn thất (MIC hoặc đơn vị giám định lập)

7. Hồ sơ PCCC của Doanh nghiệp bị tổn thất (NĐBH cung cấp áp dụng đối với tổn thất Tài sản);

8. Kết luận nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền (NĐBH cung cấp);

9. Khiếu nại tổn thất chi tiết; (NĐBH lập và cung cấp)

10. Hồ sơ liên quan đến tài sản bị tổn thất (NĐBH cung cấp)

II. Hướng dẫn lập hồ sơ yêu cầu bồi thường:

1. Đối với tài sản là hàng hóa tồn kho:

- Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp năm trước khi xảy ra tổn thất;

- Bảng tông hợp XUẤT-NHẬP-TỒN từ tháng 1 đến tháng xảy ra tổn thất (trong năm xảy ra tổn thất);

- Hóa đơn đầu vào, Phiếu nhập kho của hàng hóa tồn kho từ đầu năm đến thời điểm xảy ra tổn thất;

- Hóa đơn đầu ra, Phiếu xuấtkho của hàng hóa tồn kho từ đầu năm đến thời điểm xảy ra tổn thất;

- Tờ khai thuế GTGT của Doanh nhiệp từ háng 1 đến tháng xảy ra tổn thất (trong năm xảy ra tổn thất);

- Định mức sản xuất thành phẩm (nếu có)

2. Đối với tài sản là máy móc thiết bị

- Bảng trích lập khấu hao tài sản cố định của Doanh nghiệp;

- Hóa đơn, Hợp đồng kính tế (TKHQ đối với máy móc thiết bị nhập khẩu) mua tài sản bị tổn thất;

- Hồ sơ kỹ thuật, catologe của tài sản bị tổn thất (nếu có)

- Hóa đơn, Hợp đồng kính tế khắc phục tài sản bị tổn thất

3. Đỗi với công trình xây dựng (áp dụng đối với đơn bảo hiểm CAR):

- Hợp đồng thi công xây dựng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng;

- Lệnh khởi công công trình;

- Bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt;

- Dự toán trúng thầu thi công được phê duyệt;

- Biện pháp thi công, tiến độ thi công được phê duyệt;

- Nhật ký thi công công trình của các hạng mục tổn thất đến ngày xảy ra sự cố;

- Các biên bản nghiệm thu chất lượng các hạng mục bị tổn thất (bao gồm: Nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn...);

- Hồ sơ khắc phục tổn thất bao gồm như sau:

+ Phương án khắc phục;

+ Hợp đồng thi công khắc phục (nếu NĐBH thuê đơn vị ngoài);

+ Nhật ký thi công khắc phục;

+ Các biên bản nghiệm thu khắc phục;

+ Dự toán khắc phục

+ Công văn khiếu nại chính thức về số tiền khắc phục tổn thất;

+ Các hóa đơn chứng từ (nếu có);

4. Đối với đơn tài sản đối tượng bảo hiểm là công trình xây dựng:

- Bảng trích lập khấu hao tài sản cố định của Doanh nghiệp;

- Bản vẽ hoàn công của công trình xây dựng trước khi bị tổn thất;

- Quyết toán hoàn công của công trình xây dựng trước khi bị tổn thất;

- Bản vẽ hoàn công của công trình xây dựng sau khi khắc phục tổn thất;

- Quyết toán hoàn công của công trình xây dựng  sau khi khắc phục tổn thất;

- Hóa đơn, hợp đồng khắc phục tổn thất