CẨM NANG BỒI THƯỜNG HÀNG HÓA

1. Thông báo sự cố: Khi xảy ra các tai nạn, sự cố hay khiếu nại có liên quan đến tổn thất hàng hóa được bảo hiểm, thì trong vòng 24 giờ kể từ khi phát sinh các tai nạn, sự cố hay khiếu nại, Bên mua bảo hiểm phải thông báo ngay báo ngay bằng điện thoại (ông …, điện thoại số …) và bằng văn bản cho Bên bảo hiểm mọi thông tin về sự cố để bàn bạc, giám định và đề ra hướng giải quyết thích hợp nhằm hạn chế tổn thất tới mức thấp nhất.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà không thông báo tổn thất, Bên bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường toàn bộ hoặc một phần số tiền tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

2. Đơn vị giám định tổn thất: Các Bên thống nhất lựa chọn và đồng ý để Bên bảo hiểm chỉ định một trong các Đơn vị sau giám định khi có tổn thất xảy ra:

2.1 . Công ty Cổ phần Thẩm định và Công nghệ Việt Nam (VINAVA)

2.2. Công ty Cổ phần giám định An Khang

2.3. Công ty Cổ phần giám định Spica (SPICONTROL)

2.4. Công ty TNHH Giám định Bảo Định (BADINCO)

2.5. Công ty TNHH Giám định - Định giá 999

2.6. Công ty Giám định MatthewDaniel International

2.7. Công ty Giám định McLarens Young International

2.8. Đại lý giám định của Lloyds gần nhất

3. Bên mua bảo hiểm thu thập, cung cấp cho Bên bảo hiểm hồ sơ khiếu nại, yêu cầu bồi thường, tùy từng trường hợp cụ thể bao gồm:

3.1. Thư đòi bồi thường hoặc công văn khiếu nại;

3.2. Bản chính của hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm;

3.3. Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng chuyên chở các loại;

3.4. Bản chính của Hóa đơn thương mại và phiếu đóng gói;

3.5. Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác ghi rõ mức độ tổn thất;

3.6. Bản chính của Biên bản kết toán nhận hàng với tàu – Report on receipt of Cargo (ROROC);

3.7. Bản chính của Biên bản xác nhận hàng hóa hư hỏng đổ vỡ – Cargo outturn Report (COR) (nếu có);

3.8. Công văn thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất;

3.9. Các chứng từ khác liên quan đến khiếu nại theo yêu cầu của Bên bảo hiểm hoặc Đơn vị giám định.