CẨM NANG BỒI THƯỜNG CON NGƯỜI

Khi yêu cầu MIC bồi thường, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được ủy quyền của Người được bảo hiểm phải gửi các chứng từ sau đây trong vòng 180 ngày kể từ ngày chấm dứt việc điều trị, ra viện hoặc tử vong của Người được bảo hiểm. Quá thời hạn trên, hồ sơ bồi thường sẽ bị từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường, trừ các trường hợp bất khả kháng. Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm:

1. Giấy yêu cầu bồi thường được kê khai đầy đủ theo mẫu của MIC, có chữ ký và con dấu của công ty đứng tên Chủ hợp đồng bảo hiểm (trừ khi có thỏa thuận khác);

2. Giấy chứng thương (trường hợp thương tật vĩnh viễn); giấy chứng tử (trường hợp tử vong);

3. Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp, nếu có (trường hợp tử vong);

4. Giấy chỉ định nghỉ của bác sĩ điều trị (trường hợp Người được bảo hiểm phải nghỉ việc để điều trị bệnh);

5. Các chứng từ y tế (đối với hoá đơn, chứng từ thanh toán, MIC chỉ chấp nhận bản chính):

- Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật (trường hợp phải phẫu thuật);

- Chỉ định hoặc kết quả xét nghiệm, XQ, CT…

- Toa thuốc, hoá đơn mua thuốc, biên lai thu viện phí, phiếu thu (theo mẫu của bộ Tài chính).

6. Bảng chấm công, hợp đồng lao động/ thỏa thuận lao động, bảng lương có xác nhận của chủ hợp đồng lao động hoặc sao kê tài khoản lương. Đối với nhân viên thử việc, cung cấp thư mời thử việc hợp lệ;

7. Dịch vụ y tá chăm sóc tại nhà:

- Nếu y tá do cơ sở y tế cử đến: Người được bảo hiểm cung cấp Hóa đơn, phiếu thu, giấy giới thiệu của cơ sở y tế đó.

- Nếu y tá hành nghề tự do: Người được bảo hiểm cung cấp bản sao bằng cấp của y tá và phiếu thu của y tá.

8. Cung cấp các giấy tờ chứng minh nhân thân trong trường hợp người thân yêu cầu bồi thường;

9. Các giấy tờ khác có liên quan khi có yêu cầu;

10. Giấy xác nhận bảo lãnh.

Lưu ý: Người được bảo hiểm cần đọc toàn bộ nội dung hợp đồng. Trong mọi trường hợp, bản hướng dẫn này không thay thế các điều kiện điều khoản trong nội dung hợp đồng và chỉ được dùng để tham khảo để biết các chứng từ chung nhất cho từng loại khiếu nại. Tùy từng trường hợp cụ thể chứng từ yêu cầu có thể thay đổi.