Số giấy chứng nhận

Ghi trên giấy chứng nhận, ví dụ 13058309/OTOTN.4
Email
Điện thoại